Sakrament pokuty

Sakrament Pokuty jest sprawowany zawsze przed Mszą św.

Ślub

Przed upływem trzech miesięcy należy uzgodnić termin ślubu i ustalić datę spisania protokołu przedślubnego.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

  1. Dowód osobisty.
  2. Świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu.
  3. Świadectwo ukończenia szkoły z oceną z religii.
  4. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
  5. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego zezwalające na zawarcie małżeństwa konkordatowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy).
  6. Nazwiska i imiona, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania świadków ślubu (tylko osoby pełnoletnie).

Chrzest Święty

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chrztu świętego:

  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Dane personalne rodziców oraz chrzestnych (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania).
  3. Jeśli dziecko jest z poza parafii – zaświadczenie od duszpasterza (zgoda na chrzest poza parafią).
  4. Jeżeli chrzestni są z innej parafii to przynoszą od swojego duszpasterza „zaświadczenie dla rodziców chrzestnych”.